Silikatowy system dociepleń TECHNITherm-S

TECHNITherm-A (system na bazie tynku akrylowego) i TECHNITherm-S (system na bazie tynku silikatowego) to systemy docieplenia budynków, które polegają na zamocowaniu do zewnętrznej powierzchni ścian budynku izolacji termicznej z płyt styropianowych i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej oraz wyprawy tynkarskiej. Systemy takie mogą być stosowane zarówno w obiektach nowo budowanych oraz już eksploatowanych. System TECHNITherm-A oraz TECHNITherm-S z płytami styropianowymi o grubości nie przekraczającej 250 mm klasyfikowany jest jako system, który nie rozprzestrzenia ognia (NRO).

 • OPIS SYSTEMU DOCIEPLEŃ

  TECHNITherm-S jest systemem docieplenia budynków. Polega on na zamocowaniu do zewnętrznej powierzchni ścian budynku izolacji termicznej z płyt styropianowych i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej oraz wyprawy tynkarskiej. Moze być on stosowany zarowno w budynkach nowo budowanych oraz w budynkach eksploatowanych. System TECHNITherm-S z płytami styropianowymi o grubości nie przekraczającej 250 mm klasyfikowany jest jako system, ktory nie rozprzestrzenia ognia (NRO).

 • UKŁAD WARSTW SYSTEMU TECHNITherm-S

  1. Ściana zewnętrzna (ew. gruntowanie przy pomocy emulsji gruntujacej – TECHNIGrunt-S)
  2. Mocowanie podstawowe: zaprawa klejąca TECHNIKlej-N lub TECHNIKlej-EL
  3. Warstwa izolacji termicznej z płyt styropianowych
  4. Mocowanie dodatkowe: kołki plastikowe
  5. Warstwa zbrojona – siatka zatopiona w zaprawie TECHNIKlej-EL
  6. Podkład tynkarski – TECHNIFlex-S
  7. Wyprawa tynkarska – TECHNITynk-S
 • THERMOIZOLACJA

  W przypadku systemu TECHNITherm-S warstwę termoizolacyjną stanowią sezonowane, samogasnące płyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038. Gdy dociepleniu ulega rowniez cokół, przyziemie, a zwłaszcza część podziemna budynku, do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy użyć płyt z polistyrenu ekstrudowanego. Grubość izolacji termicznej nalezy dobierac indywidualnie dla każdej ściany budynku, na podstawie obliczeń współczynnika przenikania ciepła Uk. Powinien on spełniać wymagania izolacyjności cieplnej przegród określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie.

 • SPOSÓB WYKONANIA

  Prace dociepleniowe wykonywać nalezy zgodnie z zaleceniami i wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym docieplenia, wytycznymi ITB i Kartami Technicznymi poszczególnych skladnikow/elementów. Projekt techniczny powinien być indywidualnie opracowany dla danego obiektu i powinien on uwzgledniac wszelkie wymagania aktualnych przepisów prawnych i norm, zwłaszcza w zakresie: izolacyjności przegród budowlanych, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa przeciwpozarowego i wymagań energetycznych.

  Prace dociepleniowe należy prowadzić w okreslonych warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosic od +5°C do +25°C. Dotyczy to zarowno prac w czasie wykonywania docieplen, jak rowniez okresu po wykonaniu docieplenia, w czasie wysychania poszczególnych elementow systemu. Elewacja powinna byc zabezpieczona (odslonieta) przed opadami atmosferycznymi, silnym wiatrem czy tez bezpośrednim nasłonecznieniem.

 • PODŁOŻE

  Systemem TECHNITherm-S można ocieplać otynkowane lub nieotynkowane monolityczne ściany betonowe, ściany wymurowane z cegieł, bloczków gazobetonowych, pustaków betonowych i pustaków ceramicznych.

  Podłoże powinno byc oczyszczone z wszelkich elementów mogących spowodować osłabienie przyczepności zaprawy, być rowne i nośne. Luźne lub słabo przylegające fragmenty należy skuć i ubytki uzupełnić. TECHNITherm-S można mocować do podłoży pokrytych silnie przylegającymi powłokami z farb elewacyjnych lub tynków cienkowarstwowych. Słabo przylegające powłoki malarskie nalezy zmyć woda pod ciśnieniem bądź zeskrobać. W przypadku podłoża pylacego, słabego, bądź też podłoża o wysokiej chłonności , należy je zagruntowac emulsja gruntujaca TECHNIGrunt-S.

 • KLEJENIE PŁYT STYROPIANOWYCH

  Wykonanie docieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie tzw. listwy cokołowej. Ułatwia ona utrzymanie poziomu przy klejeniu pierwszej i kolejnych warstw płyt styropianowych, oraz stanowi ona takze wzmocnienie dolnej krawędzi systemu docieplenia. Lista cokolowa powinna byc zamocowana na cokole budynku, nie niżej niż 30 cm od poziomem gruntu. Odległość ta gwarantuje ochronę systemu docieplenia przed kapilarnym podciaganiem wilgoci, a także chroni warstwe tynku przed zabrudzeniami. W miejsce listew cokolowych mozliwe jest stosowanie pasów siatki pancernej lub dwóch warstw siatki z włókna szklanego.

  Po zamocowaniu listwy cokołowej przystepuje sie do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rząd płyt mocujemy opierając je na listwie startowej. Kolejne plyty styropianowe układamy stosując przewiązanie w tzw. cegiełkę. Takie przesunięcie należy wykonać zarówno na powierzchni ściany, jak i na narożach budynku. Poprawia ono przyczepnosc plyt styropianowych do sciany i calego docieplenia.

  Elementem mocującym styropian do podłoża jest zaprawa klejąca TECHNIKlej-N lub TECHNIKlej-EL Nakłada się ją na powierzchnię płyty metodą „pasmowo-punktową”. Szerokość pryzmy obwodowej naniesionej wzdłuż krawędzi płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałą powierzchnię należy nałożyć równomiernie 6 placków o średnicy 8÷12 cm. Naniesiona na płytę styropianowa zaprawa powinna objac co najmniej 40% jej powierzchni. Po nałożeniu zaprawy, należy płytę bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i docisnąć. Zaleca sie dodatkowe mocowanie przy pomocy kołków plastikowych w ilości około 4÷5 na 1m2. Zalecane jest ono szczegolnie w narożnikach budynku lub przy zastosowaniu styropianu o grubości powyzej 15 cm. Wymienione dodatkowe mocowanie wymagane jest przy ocieplaniu budynków o wysokości ponad 12 metrów, a także w przypadku, gdy nośność podłoża jest slaba i trudna do określenia. Dokladne informacje nt. ilości, rodzaju i długości kołków oraz o sposobie ich rozmieszczenia powinny byc wyszczegolnione w projekcie technicznym ocieplenia. Wymienione mocowanie można wykonywać dopiero po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić min. 6 cm. W materiałach, jak cegła dziurawka, pustak ceramiczny, bloczki z betonu komórkowego, łączniki muszą być zakotwione na głębokość min. 9 cm.

 • WARSTWA ZBROJONA

  Warstwę zbrojoną stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej TECHNIKlej-EL. Siatka uzyta do systemu TECHNITherm-S musi posiadac odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, równy i trwały splot. Musi byc ona odporna takze na alkalia. Warstwe zbrojna mozna wykonywac nie wczesniej, jak 3 dni po przyklejeniu plyt do konstrukcji nosnej. Prace rozpoczyna sie od przeszlifowania ewentualnych nierówności płaszczyzny płyt styropianowych. W celu poprawy odporności warstwy termoizolacyjnej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożach pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe listwy narożne. Nalezy takze wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 20×30 cm. Paski te powinny być ustawione pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży.

  Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy TECHNIKlej-EL równomiernie po całej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nią kolejnych pasów siatki. Najlepiej jest na wstepie zamocowac (wcisnąć) siatkę w zaprawę tylko w kilku punktach. Nastepnie zatopic dokladnie cały pas pacą zębatą. Prawidłowo zatopiona siatka powinna być nie widoczna spod powierzchni kleju i nie powinna stykac sie bezpośrednio z powierzchnią płyt. Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą, tzn. że kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm, zaś na narożach powinien on wynosić min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą sie pokrywać ze spoinami między płytami styropianowymi. W szczegolnych przypadkach, w części parterowej budynku, a także na cokołach, stosować trzeba dwie warstwy siatki.

  Koncowa czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej pacą metalową. Solidnosc wykonania prac jest ważna nie tylko ze względów konstrukcyjnych, ale takze estetycznych. Jeżeli po wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności, to należy je bezwzglednie zeszlifować, ponieważ ze względu na małą grubość wyprawy tynkarskiej (1,0, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm), beda one na tynku widoczne.

 • WARSTWA WYKOŃCZENIOWA

  Warstwę wykończeniową systemu TECHNITherm-S może stanowić dekoracyjny tynk cienkowarstwowy lub tynk cienkowarstwowy pomalowany farbą elewacyjną.

  Do wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po około trzech dniach od nałożenia warstwy zbrojonej. Bez względu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego firmy TECHNITYNK, na warstwie zbrojonej należy wykonać podkład z masy tynkarskiej. Wymieniony podkład powinien być odpowiedni dla danego rodzaju tynku: tynki mineralne i silikatowe – TECHNIFlex-S. Zastosowanie podkładu eliminuje dyfuzje do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw klejących, chroni i wzmacnia podłoże, a przede wszystkim optymalizuje przyczepność tynku do podłoża. Warstwa podkladowa TECHNIFlex-S chroni takze warstwę zbrojona przed nalozeniem tynku, przez okres okolo sześciu miesięcy od jej wykonania.

  Koncowa wyprawę tynkarską wykonuje sie z dekoracyjnych tynków silikatowych – TECHNITynk-S. Wymieniony tynk jest dekoracyjnym cienkowarstwowym tynkiem silikatowym o grubości kruszywa od 1,0 mm do 3,0 mm.

 • Zestawienie produktow firmy TECHNITYNK do wykonania dociepleń w systemie TECHNITherm-S

  Gruntowanie (jezeli jest wskazane) Emulsja gruntujaca – TECHNIGrunt-S

  Mocowanie podstawowe Zaprawa klejąca TECHNIKlej-N lub TECHNIKlej-EL

  Termoizolacja Samogasnące płyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038, zgodne z normą PN-EN 13163:2004

  Warstwa zbrojona Siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie TECHNIKlej-EL

  Wykonczenie Podkład: TECHNIFlex-S

  Dekoracyjny tynk: silikatowy – TECHNITynk-S (Typ: Baranek lub Kornik)

technitherms