Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla pracowników

Klauzula Zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb umowy o pracę.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko, data, podpis

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Technitynk sp. z o.o. Rzeczków-Kolonia 60, 26-680 Wierzbica,
2) celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy
– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz
– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na publikację wizerunku / na przekazanie danych innym podmiotom
– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych, wewnętrzna identyfikacja wizualna pracowników, stosowanie systemu kontroli dostępu)
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą w szczególności:
Medycyna pracy
Zewnętrzna obsługa prawna
Komercyjna opieka medyczna
Pakiet socjalny (np. programy emerytalne, ubezpieczenia grupowe, karty sportowe dla pracowników)
Biura podróży (na potrzeby podróży służbowych)
Zewnętrzne usługi ochrony mienia
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jestPrezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.