Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla umowy zlecenia /o dzieło

Klauzula Zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb umowy zlecenia/o dzieło.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko, data, podpis

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Technitynk sp. z o.o. Rzeczków-Kolonia 60, 26-680 Wierzbica,
2) celem przetwarzania jest wykonanie umowy zlecenia/o dzieło
– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz
– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na przekazanie danych innym podmiotom
– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych, wewnętrzna identyfikacja wizualna pracowników, stosowanie systemu kontroli dostępu)
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą w szczególności:
Zewnętrzna obsługa prawna
Biura podróży (na potrzeby podróży służbowych)
Zewnętrzne usługi ochrony mienia
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jestPrezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.